Категории

за тъмни стъкла

Здравейте колеги,пускам темата защото вчера имах разправии по въпроса със затъмняването на стъклата .

Доста четох по въпроса и тук сега мога да обединя няколко мнения и цитати на закони,нека малко коментираме този въпрос, за да знаем занапред какви точно са правата и задълженията нив случаите, когато караме автомобили със затъмнени стъкла

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

От тук става категорично ясно, че задните странични стъкла няма проблем за бъдат затъмнявани.Остават челното стъкло, задното панорамно и предните странични стъкла.Относно задното панорамно стъкло никъде не пише , че е забранено затъмняването му, следователно няма член в закона,на базата на който да бъдем глобявани, следователно и то отпада от притеснения.

За челното стъкло е ясно, че дори не е редно, мен не ме вълнува може или не и не смятам да го коментирам,но за страничните стъкла на предните врати живо ме интересува мнението на хора наясно със законите.

Има автомобили, които се движат с фабрично затъмнени (с нисък процент разбира се) предни странични стъкла.Тях полицията не ги закача, но на тези, които са си сложили фолио им прави проблем. Тук има противоречие счл. 6 ал. 2 от Конституцията, който гласи следното:

Чл. 6.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

От по-горе цитираният чл.105 ЗДП, ал.1 и 2 става ясна забраната , но каква е санкцията при нарушаване на този член от закона???

Често органите на реда пишат АКТ на основание чл.105 ал.1 от ЗДП, и спират автомобила от движение, но дали тези техни действия са законни???

Ето какво се казва в - Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.!!!Следователно спирането от движение е неправомерно наказание наложено от пътният полицай.Ето и още малко доказателства за това :За да спре от движение автомобила, пътният полицай трябва да има подписана заповед от прекия офицер за налагане на ПАМ да я връчи и да се разпишеш. Нито един полицай няма такава заповед в джоба си ако не е по съдебно решение или издирване.Тук идва въпроса:- Да де, но пътният полицай може да спре колата от движение ако тя е технически неизправна и попада под ударите на друг член от ЗДП?

И това не е точно така, защото пътният полицай не е лицето, което може да се произнесе с наказание "спиране от движение"Да, в казва се, :Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) За осигуряване на безопасносттана движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушениямогат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

2. временно спиране от движение на моторно превозно средство:... но не пътният полицай решава това, и е тълкувано ето тук:

чл.52 - ЗМВРчл.11 - ППЗМВРчл.12 - ППЗМВР

Ето и един текст копиран от фирума на БМВ, за колега, на който са му спрели колата от движение заради затъмнени стъкла на предните врати, след което въпросният колега е осъдил съответното подразделение на МВР:"... Упражняването на чужда компетентност е възможно при делегиране на правомощия (при изрично нормативно овластяване) или при заместване, при което по силата на служебното си положение заместникът действа вместо замествания. В случая липсва предвидена законова възможност за делегиране от страна на началника на отдел "Пътна полиция*' на правомощията му да се произнася с акт за прилагане на ПАМ ..спиране от движение на МПС". Наред с това не са представени доказателства за отсъствие на компетентния орган по определени причини към датата на прилагане на мярката, за да бъде заместван по това време от друго длъжностно лице. Налице е хипотезата по чл. 146, т. 1 от АПК основание за отмяна - липса на компетентност. Липсата на компетентност на издателя е особено съществен порок на административния акт и води до неговата нищожност. С оглед изложеното поставянето на стикер „спрян от движение** на автомобила, управляван от жалбоподателя, от полицаи от Об РПУ се-явява нищожен административен акт, като издаден от некомпетентен орган.За нищожността съдът е длъжен да следи служебно, дори и да не е сезиран с оплакване в тази насока. Ето защо и в съответствие с разпоредбата на чл. 168, ал. 2 от АПК обжалваното в настоящото производство налагане на принудителна мярка временно спиране на автомобил от движение чрез поставяне на стикер от ответника, следва да бъде обявена за нищожна.Нищожността на обжалвания акт изключва възможността за обсъждане на неговата законосъобразност, защото само валидният административен акт, издаден от надлежно овластен за това орган, подлежи на преценка.При този изход на спора и при заявеното в съдебно заседание на 27.03.2008 г. искане за това на жалбоподателя се следват направените в производството разноски -държавна такса и възнаграждение за процесуатно представителство. Съгласно чл. 143, ал. 1 от АПК същите следва да се възстановят от бюджета на Столична дирекция полиция.По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 предл. първо от АПК вр. с чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОБЯВЯВА нищожност на принудителна административна мярка „временно спиране от движение на ППС per. № .......... поради техническа неизправност*', обективирана чрез поставяне на стикер върху предното стъкло на лек автомобил ..Шкода"" модел „Фабия" от Емил Илиев, полицай в 06 РПУ - СДП, на 24.10.2007 г. в гр. София.ОСЪЖДА СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ, да възстанови от бюджета си на И............, гр. Варна, ул. ......... сумата 110 сто и десет/ лева разноски по делото.

след това пак в съда по ГПК и събираш бюджета им за месецпри добро желание можеш да минеш през военна прокуратура да ги дръпнат според НК и всичко си идва наред. "

От всичко казано дотук става ясно, че за затъмнени стъкла на предните врати,полицаите имат право да ни глобяват административно, но не и да спират колите ни от движение, или както и колегите от БМВ Форума казват:"СЪДЕТЕ ГИ ДОРИ ПРИ 20ЛВ. ГЛОБА ЗА ПРАВА ТОГАВА ПАДАТ И 20-СТЕ ЛЕВА И НЯМА ДА СЕ ПОДИГРАВАТ."

В момента няма въведени продукти в тази категория. моля, свържете се с нас на телефон 0878 888 188 за повече информация.
Zaggituning center © 2021